Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės

1.     Bendrosios nuostatos

1.1.     Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2.     Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo svetainėje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis.

1.3.     Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4.     Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1.  veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2.  nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3.  juridiniai asmenys;

1.4.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5.     Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes „pigu.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2.     Pirkėjo teisės

2.1.     Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.     Pirkėjo įsipareigojimai

3.1.     Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka

3.2.     Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.3.     Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4.     Pirkėjas, naudodamasis  internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.     Pardavėjo teisės

4.1.     Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

4.2.     Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3.     Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.     Pardavėjo įsipareigojimai

5.1.     Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.     Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

5.3.     Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu  šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

5.4.     Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.     Apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1.     Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

6.2.     Pirkėjas atsiskaito už prekes padarydamas banko pavedimą: tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į parduotuvės banko sąskaitą.

7.     Atsakomybė

7.1.     Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2.     Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

7.3.     Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei mūsų teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.4.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5.     Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

7.6.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

8.     Apsikeitimas informacija

8.1.     Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2.     Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.     Baigiamosios nuostatos

9.1.     Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2.     Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3.     Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.